СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"

гр. Русе 7004, ул. "Студентска" 10, тел.: 082 84 17 79, office@souee.bg


З А П О В Е Д

   603/12.02.2019 г. 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и училищно образование, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо № РД - 08-9/27.11.2017 г. на РУО, Русе 

 УТВЪРЖДАВАМ

ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети  от училищния учебен план за ученици в самостоятелна форма на обучение,  сесия: февруари-март 2019 г. 

 

Учебен предмет по учебен план

Дати за полагане на изпити

Комисия за подготовка на изпитните материали и проверка и оценка на писмената работа

(Председател, изготвящ изпитните материали/ Член)

Длъжност

Ученици

История и цивилизация, ЗП

15.02.2019  г.

Мария Накова

Марияна Янкова

Старши учител  по История и цивилизация

Старши учител  по История и цивилизация

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

География и икономика, ЗП

15.02.2019  г.

Татяна Иванова

Добромир Коцев

Главен учител по география и икономика  

Старши учител по география и икономика  

 

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Руски език втори чужд,

ПП

28.03.2019  г.

Стоянка Симеонова

Веселина Йосифова

Старши учител по руски език

Старши учител по руски език

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Математика, ЗП

19.02.2019  г.

Надежда Георгиева

Катя Димитрова

Старши учител по математика

Главен учител по математика

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Испански език първи чужд, ПП

19.02.2019  г.

Ирина Димитрова

Красимир Манджуков

Старши учител по испански език

Старши учител по испански език

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Философия, ЗП

22.02.2019  г.

Сергей Димитров

Николай Харакчийски

Старши учител по философия

Учител по история

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

История и цивилизация, ЗП

22.02.2019  г.

Марияна Янкова

Мария Накова

 

Старши учител  по История и цивилизация

Старши учител  по История и цивилизация

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Философия, ЗП

22.02.2019  г.

Сергей Димитров

Николай Харакчийски

Старши учител по философия

Учител по история

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Физика и астрономия, ЗП

26.02.2019  г.

Стефка Георгиева

Румяна Георгиева

Старши учител по  физика

Старши учител по физика

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Физика и астрономия, ЗП

26.02.2019  г.

Стефка Георгиева

Румяна Георгиева

Старши учител по  физика

Старши учител по физика

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Химия и опазване на околната среда, ЗП

01.03.2019  г.

Орлин Антонов

Анка Билчева

Старши учител по химия

Старши учител по химия

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Руски език трети чужд,

ЗИП

01.03.2019  г.

Любов Арабаджиева

Алла Димитрова

Старши учител по руски език

Старши учител по руски език

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Математика, ЗП

01.03.2019 г.

Надежда Георгиева

Катя Димитрова

Старши учител по математика

Главен учител по математика

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Немски трети чужд,

ЗИП

05.03.2019  г.

Елица Кюлян

Мерал Шехова

Старши учител по  немски език

Учител по немски език

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Немски трети чужд,

ЗИП

05.03.2019  г.

Мерал Шехова

Елица Кюлян

 

Учител по немски език

Старши учител по  немски език

 

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Химия и опазване на околната среда, ЗИП

11.03.2019  г.

Орлин Антонов

Анка Билчева

Старши учител по химия

Старши учител по химия

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Български език и литература, ПП

11.03.2019  г.

Росица Гойчева

Силвия Маринова

Старши учител по БЕЛ

Старши учител по  БЕЛ

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Български език и литература, ПП

11.03.2019  г.

Силвия Маринова Росица Гойчева

 

Старши учител по БЕЛ

Старши учител по  БЕЛ

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Български език и литература, ПП

15.03.2019  г.

Росица Гойчева

Силвия Маринова

Старши учител по БЕЛ

Старши учител по  БЕЛ

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Английски език втори чужд, ПП

15.03.2019  г.

Веселина Николова

Веселка Тодорова

Старши учител по английски език

Старши учител по  английски език

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Английски език първи чужд, ПП

19.03.2019  г.

Веселина Николова

Веселка Тодорова

Старши учител по английски език

Старши учител по  английски език

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Свят и личност, ЗП

20.03.2019  г.

Николай Харакчийски

Сергей Димитров

Учител по философия  

Старши учител по философия

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

География и икономика, ЗП

20.03.2019  г.

Добромир Коцев

Татяна Иванова

 

Старши учител по география

Главен учител по география  

 

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

 

 

 

 

 

История и цивилизация, ЗП

22.03.2019  г.

Мария Накова

Марияна Янкова

Старши учител  по История и цивилизация

Старши учител  по История и цивилизация

 

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Физическо възпитание и спорт, ЗП

25.03.2019  г.

Иван Шекеров

 Теодора Златева

 

Старши учител по ФВС

Учител по  ФВС

 

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Биология и здравно образование, ЗП

28.03.2019  г.

Величка Сидова

Милена Скопакова

Старши учител по биология

Старши учител по биология

Сенил Сезгин Махмуд 12 кл. с изучаване на испански език

Физическо възпитание и спорт, ЗП

29.03.2019  г.

Иван Шекеров

Теодора Златева

Главен учител по  ФВС

Старши учител по ФВС

Деспина Генади Маринова11 кл. с изучаване на английски език

Биология и здравно образование, ЗП

30.03.2019  г.

Величка Сидова

Милена Скопакова

Старши учител по биология

Старши учител по биология

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

                     

 

Начален час на изпитите: 9:00.

Място на провеждане: кабинет ИКТ

Ученикът следва да заеме мястото си в изпитната зала не по-късно от 10 мин. преди началото на изпита. Изпитните материали се предават на зам.-директора по учебната дейност не по-късно от 3 дена преди провеждането на изпита. Членовете на комисиите за провеждане на изпитите се определят не по-късно от 3 дни преди  провеждането на съответния изпит, съобразно ангажираността на учителите в учебния ден. Резултатите от изпитите се оповестяват от 3 до 5 работни дни в каб. 215 и в електронния дневник на училището.

Настоящият график да бъде публикуван на сайта на училището от ЗДУД Милен Иванов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Илиева заместник-директор по учебната дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директорът на училището.

 

Запознати:

ДОБРОМИРА НИКОЛОВА

Директор  на СУЕЕ Свети Константин-Кирил Философ, гр. Русе