СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"

гр. Русе 7004, ул. "Студентска" 10, тел.: 082 84 17 79, office@souee.bg


 

ЗАПОВЕД

№ 353 от 27.11.2017 г.

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и училищно образование, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо № РД-08-9/27.11.2017 г. на РУО, Русе

УТВЪРЖДАВАМ

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план за ученици в самостоятелна форма на обучение сесия: ноември-декември 2017 г.

Учебен предмет

Клас

Дати за полагане на изпити

Комисия за проверка и оценка на писмената работа

Длъжност

 
 

Испански език първи чужд, ПП

X клас

07.11.2017 г.

Роза Калнъкова

Старши учител по испански език

 

Невена Ганчева

Учител по испански език

 

Физическо възпитание и спорт, ЗП

X клас

10.11.2017 г.

Красимир Добрев

Главен учител по  ФВС

 

Иван Шекеров

Старши учител по ФВС

 

Английски  език втори чужд, ПП

X клас

14.11.2017 г.

Росица Милчева

Учител по англ. език

 

Магдалена Бешкова

Старши учител по англ. език

 

История и цивилизация

XII клас

24.11.2017 г.

Георги Симеонов

Старши учител по история

 

Мария Накова

Учител по история

 

Математика, ЗП

X клас

17.11.2017 г.

Надежда Георгиева

Старши учител по математика

 

Катя Димитрова

Главен учител по математика

 

Математика, ЗИП

X клас

21.11.2017 г.

Надежда Георгиева

Старши учител по математика

 

Катя Димитрова

Главен учител по математика

 

Етика и право, ЗП

X клас

24.11.2017 г.

Емилия Бобева

Старши учител по философия

 

Сергей Димитров

Старши учител по философия

 

История и цивилизация

XII клас

24.11.2017 г.

Георги Симеонов

Старши учител по история

 

Мария Накова

Учител по история

 

 

Биология и здравно образование, ЗП

X клас

28.11.2017 г.

Величка Сидова

Старши учител по биология

 

Милена Скопакова

Старши учител по биология

 

Физика и астрономия, ЗП

X клас

01.12.2017 г.

Стефка Георгиева

Старши учител по  физика

 

Румяна Георгиева

Старши учител по физика

 

История и цивилизация, ЗИП

XII клас

01.12.2017 г.

Георги Симеонов

Старши учител по история

 

Мария Накова

Учител по история

 

Химия и опазване на околната среда, ЗП

X клас

05.12.2017 г.

Орлин Антонов

Старши учител по химия

 

Анка Билчева

Старши учител по химия

 

Информационни технологии, ЗП

X клас

08.12.2017 г.

Десислава Реданска

Старши учител по ИИТ

 

Милена Кантева

Старши учител по ИИТ

 

Руски език, ЗИП

XII клас

08.12.2017 г.

Мавлюха Станчева

Старши учител по руски език

 

Стоянка Симеонова

Старши учител по руски език

 

Информатика, ЗП

X клас

12.12.2017 г.

Милена Кантева

Старши учител по ИИТ

 

Десислава Реданска

Старши учител по ИИТ

 

География и икономика, ЗП

X клас

15.12.2017 г.

Павлинка Антонова

Старши учител по география

 

Татяна Иванова

Главен учител по география

 

История и цивилизация, ЗП

X клас

19.12.2017 г.

Мариана Янкова

Старши учител по история

 

Мария Накова

Учител по история

 

Български език и литература, ПП

X клас

21.12.2017 г.

Владимир Дачев

Старши учител по БЕЛ

 

Росица Гойчева

Старши учител по  БЕЛ

 

География и икономика

XII клас

21.12.2017 г.

Павлинка Антонова

Старши учител по география

 

Татяна Иванова

Главен учител по география

 

 

                                               

        Настоящият график да бъде публикуван на сайта на училището от Милен Иванов заместник-директор по учебната дейност.

        Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Альона Панайотова заместник-директор по учебната дейност.

        Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

        Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директорът на училището.

 

        ДОБРОМИРА НИКОЛОВА

        Директор  на СУЕЕ Свети Константин-Кирил Философ гр. Русе