СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"

гр. Русе 7004, ул. "Студентска" 10, тел.: 082 84 17 79, office@souee.bg


З А П О В Е Д

635/31.01.2020 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и училищно образование, във връзка с чл.31.(1) от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с писмо № РД - 08-9/27.11.2017 г. на РУО, Русе  

 УТВЪРЖДАВАМ

ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети  от училищния учебен план за ученици в самостоятелна форма на обучение,  сесия февруари-март 2020 г. 

 

Учебен предмет по учебен план

Дати за полагане на изпити

Комисия за подготовка на изпитните материали и проверка и оценка на писмената работа

(Председател, изготвящ изпитните материали/ Член)

Длъжност

Ученици

История и цивилизации, ЗП

11 клас

11.02.2020 г.

1. Мария Накова

2. Марияна Янкова

 

Старши учител по История

Старши учител по История

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Физика и астрономия,ЗП

11 клас

17.02.2020 г.

1. Стефка Георгиева

2. Румяна Георгиева

Старши учител по Физика

Старши учител по  Физика

 Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Информационни технологии

ЗУЧ, 9 клас

25.02.2020 г.

1. Милена Кантева

2. Галя Ганева

Старши учител по Информатика и информационни технологии

Старши учител по Информатика и информационни технологии

Дана Красимирова Бързева 9 кл. с изучаване на испански език

Физическо възпитание и спорт, ЗП, 12 клас

28.02.2020г.

1. Димитър Шумаров

2. Иван Шекеров

 

 

Учител по  Физическо възпитание и спорт

Старши учител по Физическо възпитание и спорт

 

 

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Английски език Втори чужд език, ЗУЧ, 9 клас

28.02.2020 г.

1. Румена Господинова

2. Веселка Тодорова

Старши учител по английски език

Старши учител по английски език

 

Дана Красимирова Бързева 9 кл. с изучаване на испански език

 

 

Български език и литература ЗП/ПП, 12 клас

05.03.2020  г.

1.Росица Гойчева

 

 

 

 

2. Силвия Маринова

Старши учител по Български език и литература

Старши учител по  Български език и литература

 

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Физика и астрономия

ЗП, 12 клас

05.03.2020г.

1. Стефка Георгиева Георгиева председател

2. Румяна Ангелова Георгиева - член

Старши учител по Физика и астрономия

Старши учител по  Физика и астрономия

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

География и икономика

ЗП, 12 клас

 

10.03.2020  г.

1. Добромир Коцев

2. Татяна Иванова

 

Старши учител по География и икономика

Главен учител по География и икономика

 

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Немски език трети чужд

ЗИП, 12 клас

10.03.2020 г.

1. Илианка Димитрова

2. Елица Кюлян

 Старши учител по Немски език

Старши учител по Немски език

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

 

Испански език трети чужд

ЗИП

10.03.2020 г.

1. Роза Калнъкова

2. Ирина Димитрова

 Старши учител по Испански език

 Учител по Испански език

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Математика

ЗП,12 клас

13.03.2020Г.

  1. Надя Георгиева - председател
  2. Боянка Янкова - член

Старши учител по Математика

Старши учител по Математика

 

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Свят и личност

ЗП

 

17.03.2020 г.

1. Николай Харакчийски

2. Сергей Димитров

Старщи учител по История

Старши учител по Философия

 

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Френски език първи чужд език,

ЗП/ПП, 12 клас

17.03.2020г.

1. Силвия Мирчева

2. Детелина Иванова

Старши учител по френски език

Старши учител по френски език

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

История и цивилизация

ЗП, 12 клас

19.03.2020 г.

1. Мария Накова

2. Марияна Янкова

Старши учител по История

Старши учител по История

 

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Музика

ЗУЧ, 9 клас

19.03.2020 г.

1. Албена Андреева

2. Даниел Василев

Старши учител по Музика

Старши учител по Музика

 

Дана Красимирова Бързева 9 кл. с изучаване на испански език

История и цивилизация

ЗИП, 12 клас

20.03.2020Г.

1.Георги Симеонов

2. Николай Харакчийски

Старши учител по История

Старши учител по История

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

География и икономика

ЗИП, 12 клас

 

20.03.2020Г.

1. Добромир Коцев

 

2. Татяна Иванова

 

Старши учител по География

Главен учител по География

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

 

Английски език първи чужд, ЗП/ПП, 12 клас

24.03.2020г.

Веселина Николова

Веселка Тодорова

Старши учител по Английски език

Старши учител по  Английски език

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Английски език Втори чужд език, ИУЧ, 9 клас

24.03.2020 г.

1. Румена Господинова

2. Веселка Тодорова

Старши учител по английски език

Старши учител по английски език

 

Дана Красимирова Бързева 9 кл. с изучаване на испански език

 

Руски език втори чужд

ЗП/ПП, 12 клас

30.03.2020  г.

1. Стоянка Симеонова - председател

2. Веселина Йосифова - член

Старши учител по Руски език

Старши учител по Руски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

 

Изобразително изкуство

ЗУЧ, 9 клас

30.03.2020  г.

1. Ирина Стоянова

2. Даниел Хубанов

Старши учител по Изобразително изкуство

Старши учител по Изобразително изкуство

 

Дана Красимирова Бързева 9 кл. с изучаване на испански език

 

 

Начален час на изпитите: 9:00 ч.

Изпитите са:

         по Български език и литература, Математика, История, География, Физика, Свят и личност писмени, с продължителност 3 астрономически часа

         по Английски, Френски, Испански, Немски и Руски език комбинация от писмена и устна част; писмена част 3 астрономически часа и до 30 минути за устната част;

         Информационни технологии, Музика, Изобразително изкуство комбинация от писмена и практическа част - до 150 минути за всяка една част;

          Физическо възпитание практически изпит до 5 астрономически часа

Място на провеждане: стая 406, за ФВС Физкултурен салон, за ИТ кабинет ИИТ

Учениците следва да заемат мястото си в изпитната зала не по-късно от 10 мин. преди началото на изпита. Изпитните материали се предават на зам.-директора по учебната дейност не по-късно от 3 дена преди провеждането на изпита. Членовете на комисиите за провеждане на изпитите се определят не по-късно от 3 дни преди  провеждането на съответния изпит, съобразно ангажираността на учителите в учебния ден. Резултатите от изпитите се оповестяват от 3 до 5 работни дни в каб. 215 и в електронния дневник на училището. Място за проверка на писмените работи учителска стая.

Настоящият график да бъде публикуван на сайта на училището от ЗДУД Милен Иванов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Илиева заместник-директор по учебната дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директорът на училището.

 

 

                  ДОБРОМИРА НИКОЛОВА

                  Директор  на СУЕЕ Свети Константин-Кирил Философ, гр. Русе