СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"

гр. Русе 7004, ул. "Студентска" 10, тел.: 082 84 17 79, office@souee.bg


З А П О В Е Д

210/18.10.2019 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и училищно образование, във връзка с чл.31.(1) от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с писмо № РД - 08-9/27.11.2017 г. на РУО, Русе

 

 УТВЪРЖДАВАМ

                                                                                  ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети  от училищния учебен план за ученици в самостоятелна форма на обучение,  сесия ноември-декември 2019 г.

 

 

 

Учебен предмет по учебен план

Дати за полагане на изпити

Комисия за подготовка на изпитните материали и проверка и оценка на писмената работа

(Председател, изготвящ изпитните материали/ Член)

Длъжност

Ученици

История и цивилизация

ЗП

06.11.2019 г.

1. Мария ТодороваНакова председател

2. Марияна Трифонова Янкова - член

Старши учител по История

Старши учител по История

 

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Биология и здравно образование,

ЗИП

12.11.2019  г.

1. Величка Йорданова Сидова - председател

2. Николинка Петкова Антонова - член

Старши учител по Биология и ЗО

Старши учител по Биология и ЗО

 

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

География

 ЗП

12.11.2019  г.

1. Татяна Иванова - председател

2. Добромир Коцев - член

 

Главен учител по География и икономика

Старши учител по География и икономика

 

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

География

ЗП

 

15.11.2019  г.

1. Добромир Коцев - председател

2. Татяна Иванова - член

 

Старши учител по География и икономика

Главен учител по География и икономика

 

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов- 12 кл. с изучаване на английски език

 

География

ЗИП

 

18.11.2019  г.

1. Добромир Коцев - председател

2. Татяна Иванова - член

 

Старши учител по География и икономика

Главен учител по География и икономика

 

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Български език и литература ЗП/ПП

18.11.2019  г.

1.Росица Гойчева - председател

2. Силвия Маринова  -член

Старши учител по Български език и литература

Старши учител по  Български език и литература

 

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Физика

 ЗП

 

19.11.2019  г.

1. Стефка Георгиева Георгиева председател

2. Румяна Ангелова Георгиева - член

Старши учител по Физика и астрономия

Старши учител по  Физика и астрономия

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

 

Английски език, втори чужд език, ЗП/ПП

21.11.2019  г.

1. Росица Христова Милчева председател

2. Магдалена Георгиева Бешкова - член

Старши учител по Английски език

Старши учител по  Английски език

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Руски език трети чужд

ЗИП

21.11.2019  г.

1. Любов Михайловна Арабаджиева

2. Алла Матвеевна Димитрова

Старши учител по Руски език

Старши учител по Руски език

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Английски език първи чужд,  ЗП/ПП

21.11.2019  г.

1. Веселина Николаева Николова - председател

2. Веселка Стефанова Тодорова - член

Старши учител по Английски език

Старши учител по  Английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Физическо възпитание и спорт, ЗП

 

22.11.2019  г.

1. Димитър Илиев Шумаров

2. Иван Георгиев Шекеров

 

Учител по  Физическо възпитание и спорт

Старши учител по Физическо възпитание и спорт

 

 

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Руски език втори чужд

ЗП/ПП

26.11.2019  г.

1. Стоянка Симеонова - председател

2. Веселина Йосифова - член

Старши учител по Руски език

Старши учител по Руски език

Деспина Генади Маринова12 кл. с изучаване на английски език

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

 

Български език и литература ЗП/ПП

27.11.2019  г.

1.Росица Гойчева - председател

2. Силвия Маринова  -член

Старши учител по Български език и литература

Старши учител по  Български език и литература

 

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Физика

ЗП

28.11.2019 Г.

1. Стефка Георгиева Георгиева председател

2. Румяна Ангелова Георгиева - член

Старши учител по Физика и астрономия

Старши учител по  Физика и астрономия

Кристиян Емилов Маринов 11 кл. с изучаване на испански език

Свят и личност

 ЗП

 

04.12.2019 г.

1. Николай Харакчийски - председател

2. Сергей Димитров - член

Старши учител по История и цивилизации

Старши учител по Философия

 

Даниела Светлозарова Спасова - 12 кл. с изучаване на френски език

Математика

 ЗП

 

05.12.2019 г.

  1. Надя Георгиева - председател
  2. Боянка Янкова - член

Старши учител по Математика

Старши учител по Математика

 

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

Свят и личност

 ЗП

 

10.12.2019 г.

1. Николай Харакчийски - председател

2. Сергей Димитров - член

Старши учител по История и цивилизации

Старши учител по Философия

 

Ксения Филева Христова   -12 кл. с изучаване на английски език

Силвестер Руменов Златанов - 12 кл. с изучаване на английски език

                     

Начален час на изпитите: 9:00

Място на провеждане: кабинет ИКТ

Ученикът следва да заеме мястото си в изпитната зала не по-късно от 10 мин. преди началото на изпита. Изпитните материали се предават на зам.-директора не по-късно от 3 дена преди провеждането на изпита. Членовете на комисиите за провеждане на изпитите се определят не по-късно от 3 дни преди  провеждането на съответния изпит, съобразно ангажираността на учителите в учебния ден. Резултатите от изпитите се оповестяват от 3 до 5 работни дни в каб. 215 и в електронния дневник на училището.

Настоящият график да бъде публикуван на сайта на училището от ЗДУД Милен Иванов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Илиева заместник-директор по учебната дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директорът на училището.

 

Запознати:

ДОБРОМИРА НИКОЛОВА

Директор  на СУЕЕ Свети Константин-Кирил Философ, гр. Русе