ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

(ПДУ) 

Приет на заседание на Педагогическия съвет на СУЕЕ – гр. Русе с Протокол № №11/10.09.2020 г.

Утвърден със заповед № 1059/10.09.2020 г. на директора на СУЕЕ – гр. Русе


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава втора УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел I УЧЕБНО ВРЕМЕ

Раздел II ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел III ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

А. За учениците по § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

Б. За учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

Раздел IV ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

А. За учениците по § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

Б. За учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

Глава четвърта УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II УЧЕНИЦИ – права и задължения

УНИФОРМА – чл. 69

Раздел III УЧЕНИЦИ – подкрепа за личностно развитие

Раздел ІV УЧЕНИЦИ – санкции

Раздел V ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Раздел VI РОДИТЕЛИ (НАСТОЙНИЦИ)

Глава пета РИТУАЛИ И СИМВОЛИ

Глава шеста ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Глава седма РЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧАСОВЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

Глава осма СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Глава девета ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Глава десета МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

Преходни и заключителни разпоредби


 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1          (1) СУЕЕ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.

(2)  В училището се придобива основно и средно образование.

1. Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

1.1. начален – от I до IV клас включително, и

1.2. прогимназиален – от V до VII клас включително.

2. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

2.1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително, и

2.2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

Чл. 2          (1) Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

1.    определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2.    с този правилник урежда устройството и дейността си в съответствие със ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

3.    избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4.    определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;

5.    участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

(2) Автономията на училището включва и правото да определя профилите на обучение, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

Чл. 3          (1) Този правилник включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.

(2)  Участниците в образователния процес са учениците, учителите, директорът, заместник-директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.

(3)  Институциите са училището, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

Чл. 4           (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.

(2) Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

2.    запазване и развитие на българската образователна традиция;

3.    хуманизъм и толерантност;

4.    съхраняване на културното многообразие и приобщаване българския език;

5.    иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

6.    прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

7.    автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация и др.;

(3) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

Чл. 5          (1) Официалният език в системата на училищното образование е българският.

(2)  Изучаването и използването на българския език е право и задължение на всеки български гражданин.

(3)  Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в училището.

(4)  В училището учебни предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план с изключение на учебния предмет Български език и литература.

Чл. 6          Усвояването на българския книжовен език се изразява във:

1.    овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление Български език и литература;

2.    овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка;

3.    спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси;

4.    спазване на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование при общуването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с децата и учениците.

 

Глава втора

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел I

УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 7           (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 7, ал. 1 от ЗПУО може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

(2)  В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси, отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден.

(3)  В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на РУО до края на учебния ден, за който се отнася намаляването, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.

Чл. 8          Ред и начин за провеждане на организирано посещение, проява/изява, мероприятие:

(1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание, от темите и дейностите, предвидени за работа в извънкласните форми, организирани по проекти и национални програми, както и от темите, включени в годишния план за дейността на училището, в националния календар за извънкласните дейности на МОН и РУО (състезания, конкурси, олимпиади, симулативни игри, дискусии, срещи, форуми и др.), учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви/ изяви и мероприятия.

(2) За провеждане на организираното посещение, проява/изява или мероприятие класният ръководител или учителят ръководител, или заместник-директорът уведомява директора не по- късно от 10 дни преди провеждането.

(3) Директорът издава заповед, която регламентира реда и начина на провеждане на организираното посещение, проява/изява или мероприятие:

(3) Класният ръководител или учителят ръководител, или заместник-директорът извършва следното:

1. изготвя списък на учениците участници с трите имена и клас;

2. изисква информирано съгласие от родителите/настойниците чрез попълване на декларация;

3. организира застраховането на учениците участници със застраховка - застрахователна полица „Злополука" за сметка на участниците;

4. провежда инструктаж на учениците, което се удостоверява с подписите на инструктираните и на лицето, провело инструктажа, в съответната инструктажна книга;

(5) Ръководителят носи отговорност за опазване на живота и здравето на участниците в организираното посещение, проява/изява, мероприятие;

(6) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, която не е предмет на уреждане в наредбата по чл.79, ал.5 от Закона за туризма, директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на регионалното управление по образованието, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите настойниците на учениците.

(7) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 6 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

Чл. 9          Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени за учениците и работен за служителите, за което уведомява началника на РУО.

Чл. 10       Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от I до IV клас и при спазване на стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 11        При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или преди обяд.

 

Раздел II

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 12        (1) Обучението в СУЕЕ се осъществява в дневна форма (присъствена), която се провежда съгласно утвърдения учебен план.

(2) При необходимост може да се организира и индивидуална форма, самостоятелна форма и комбинирана форма на обучение.

Чл. 13       (1) В индивидуална форма може да се обучават:

1.    ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2.    ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3.    ученици с изявени дарби;

4.    ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

5.    учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1-4 от ЗПУО.

(2)  Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(3)  Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО.

(4)  Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 - в център за подкрепа за личностно развитие.

(5) За случаите по ал. 1 т. 1 се изготвя индивидуален учебен план, в съответствие на чл. 21 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

(6). Учениците, които следва да се обучават в индивидуална форма на обучение при условията на чл. 111 от ЗПУО, подават писмено заявление до директора.

(7). Директорът издава заповед при промяна на формата на обучение, при продължаване или отписване от формата на обучение.

(8). Директорът утвърждава учебни планове за индивидуална форма на обучение.

Чл. 14       (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

1.    ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2.    Обучението на ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието по реда на 112 ал. 6 от ЗПУО;

3.    ученици с изявени дарби;

4.    лица, навършили 16 години.

(2)  Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) Ред за обучението в самостоятелна форма:

1. Подава се заявление до директора на СУЕЕ, Русе за преминаване в самостоятелна форма на обучение като се описват причините за преминаване в самостоятелна форма на обучение и при необходимост медицински документ по ал. 1, т. 1.

2. Заявлението по т. 1 се подава не по-късно от срока по чл. 37, ал. 4 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

3. За учениците, ненавършили 16 години заявлението се подава от родителя/настойника;

4. За учениците, навършили 16 години заявлението се подава от ученика, заверено с име, фамилия и подпис на родителя;

5.  След издадена заповед на директора за наложено наказание по чл. 199 ал. 1 т. 5 от ЗПУО;

6. При първоначално преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът задължително предоставя актуална собствена снимка за документи за изготвяне на личен картон за самостоятелна форма на обучение.

7. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас, съгласно училищния учебен план, по който се обучават.

8. При своята подготовка учениците имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, съгласно утвърдения график за консултациите в училището. За съответната сесия получава конспекти от учителите по съответните учебни предмети, ползват училищната библиотека.

9. При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за приравняване към новия действащ учебен план.

10. Учебната година започва на 15.09. и завършва на 14.09. следващата календарна година

11. При записване всеки ученик получава задължително срещу подпис копие от настоящите правила, което се удостоверява в подаденото заявление

12. За преминаване в следващ клас в срок до 10.09. всеки ученик, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение е длъжен да подаде заявление, в което да заяви желанието си за обучаване в самостоятелна форма на обучение през следващата учебна година:

13. Ако успешно е положил всички изпити по учебни предмети за съответния клас, подава заявление за преминаване в следващ клас

14. Ако не е положил успешно всички изпити по учебни предмети за съответния клас, подава заявление за записване в същия клас, като през следващата учебна година полага изпити, само по учебни предмети, по които има оценка слаб 2 или не се е явил в регламентираните сесии.

15. Ученик, обучавал се в самостоятелна форма на обучение, който желае да промени формата си на обучение в началото на учебната година – до 10.09. подава заявление за промяна формата си на обучение

16. Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание

17. В срок до три дни преди началото на учебната година директорът издава:

- заповед за преминаване в самостоятелна форма на обучение за следващата учебна година на заявилите ученици или;

- заповед за преминаване от самостоятелна в дневна форма на обучение, при заявено желание по т. 14 или;

- заповед за преустановяване обучението по собствено желание, по реда на т. 15.

18. Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които са получили оценка слаб (2) или по които не са се явили на поправителните изпити.

Чл. 15       (1) Графикът за изпитни сесии в индивидуална и самостоятелна форма на обучение е:

1. Първа редовна сесия:

- ноември – декември

2. Втора редовна сесия:

- февруари – март

3. Поправителна сесия в индивидуална и самостоятелна форма на обучение е:

- май и август за учениците от XII клас;

- юни и септември – за учениците до XI клас

(2) Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които са получили оценка слаб (2) или по които не са се явили на поправителните изпити.

Чл. 16       (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.

(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:

1. Ученик със специални образователни потребности;

2. Ученик с изявени дарби;

3. Ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие, че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

4. Ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО – или от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4 от ЗПУО.

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от гимназията - по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО.

(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се осъществява от гимназията по реда на чл. 111, ал. 2-5 от ЗПУО.

Раздел III

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

А. За учениците по § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.

ЗПУО (Нарeдба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците) за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X клас – за учебната 2019/2020 год.

Чл. 17        (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.

(2)  Основните цели на оценяването са:

1.    диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;

2.    мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(3)  Оценяване се извършва:

1.    в процеса на обучение;

2.    в края на клас или на етап от степен на образование;

3.    при завършване на степен на образование.

4.    Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка и/или в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и/или в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

Чл. 18        (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания, като се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

(2) Видовете текущи изпитвания са:

1.    устни изпитвания;

2.    писмени изпитвания;

3.    практически изпитвания.

Чл. 19       Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е:

1.    две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2.    три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;

3.    четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

Чл. 20       (1) Изпитванията биват индивидуални и групови.

(2)  След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

(3)  При текущите устни изпитвания изпитващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено.

Чл. 21       (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

Чл. 22       (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

(2)  Класна работа се провежда по:

1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата етапа на средната степен на образование;

2. чужди езици – в двата етапа на средната степен на образование.

(3)  Класната работа по математика се провежда за един учебен час, а по български език и литература и по чужд език - в два слети учебни часа.

Чл. 23       (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя.

(2)  Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок до една седмица след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.

(3)  Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година.

(4)  Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2.    за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;

3.    не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(5)  Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(6)  За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители - родителите.

Чл. 24       Срочна и годишна оценка не се поставят без наличието на минималния брой текущи изпитвания, поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна или годишна оценка по чл. 7, ал.3, т. 2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Чл. 25       Не се поставят оценки по учебните предмети, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план. (чл. 118, ал. 5 от ЗПУО).

Чл. 26        (1) В края на IV и VII клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

(2)  Форматът на националното външно оценяване по ал. 1, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(3)  Ученикът и неговите родители могат да се запознаят с индивидуалния резултат от НВО от учителя по съответния учебен предмет.

Б. За учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.

ППЗНП (Наредба № 3 за системата за оценяване от 15.04.2003). Тази част е разписана във връзка §7 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и се прилага за учениците, извън посочените в § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.

Чл. 27        (1) Оценяването в процеса на обучение има за цел установяване на постигнатите резултати по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по ЗП, ЗИП и СИП.

(2)  При завършване на основно и средно образование се поставят и окончателни оценки по учебните предмети.

(3)  В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

(4)  Поставените оценки по ал. 3 са част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

Чл. 28       Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се осъществяват системно през първия и втория учебен срок. Учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик.

Чл. 29       Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

1.    За учебен предмет, който по учебен план се изучава 4 или повече учебни часове седмично - 2 оценки от устни изпитвания и 3 оценки от писмени и/или практически изпитвания;

2.    За учебен предмет, който по учебен план се изучава 3 учебни часове седмично - 2 оценки от устни изпитвания и 2 оценки от писмени и/или практически изпитвания;

3.    За учебен предмет, който по учебен план се изучава 2 учебни часа седмично - 2 оценки от устни изпитвания и 1 оценка от писмено или практическо изпитване;

4.    За учебен предмет, който по учебен план се изучава 1 учебен час седмично - 1 оценка от устно изпитване и 1 оценка от писмено или практическо изпитване;

5.    По учебния предмет ФВС и по учебна практика - 3 оценки от практически изпитвания.

Чл. 30       (1) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални периодични проверки или като общи периодични проверки.

(2) При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред ученика.

Чл. 31       (1) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като общи периодични проверки.

(2) При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира писмено оценката си пред ученика.

Чл. 32       Контролната работа е общо писмено изпитване при завършена част от учебното съдържание по учебния предмет и се провежда за не повече от един учебен час.

Чл. 33       (1) Класната работа е общо писмено изпитване в края на учебния срок.

(2) класна работа се провежда по:

-      български език и литература и по математика - за прогимназиалния етап;

-      български език и литература, по чужди езици и по математика - в гимназиалния етап.

(3)  класни работи не се провеждат за учениците в началния етап на образование;

(4)  класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български език и литература и по чужд език се провеждат в два слети учебни часа.

Чл. 34       Контролните и класните работи се коригират и рецензират от учителите, връщат се на учениците за подпис от родителя, след което ученикът предава писмените работи на учителя, който ги съхранява в училище до края на учебната година.

Чл. 35       (1) Контролните и класните работи се провеждат по график, утвърден от директора, при спазване на следните изисквания:

-      за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

-      за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;

-      не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът за контролните и класни работи се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището, обявява се на първите родителски срещи за всеки срок и се публикува в сайта на училището.

Чл. 36       (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки;

(2)  Срочната оценка се формира само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

(3)  По учебните предмети, изучавани в I - IV клас, не се формира срочна оценка;

(4)  Не се оформя срочна оценка по учебния предмет ФВС за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за време, което не позволява поставяне на минималния задължителен брой текущи оценки - по чл.11а, ал.1, т.5 от Наредба №3/ 15.04.2003 г. за системата за оценяване;

(5)  Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

Чл. 37       (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки:

(2)  за учебен предмет, който по учебен план се изучава по един час седмично и през двата срока, се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки;

(3)  за учебен предмет, който по учебен план се изучава само в един учебен срок с един учебен час седмично, се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки;

(4)  за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се формира при вземане предвид на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок.

Чл. 38       Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във II - IV клас, се оформят от учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, при вземане предвид на текущите оценки.

Чл. 39       (1) Не се оформя годишна оценка по ФВС за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока.

(2) Годишната оценка по ФВС за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

Чл. 40       Учителят лично въвежда поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация. Сроковете за въвеждането на оценките в документацията са съгласно чл. 134 от настоящия правилник.

Чл. 41       Изпити (приравнителни, за промяна на оценката, за определяне на срочна и годишна оценка по учебен предмет) са успешно положени, когато оценката е не по-малко от среден 3. Оценките от изпитите се вписват в съответните протоколи и в личния картон на ученика.

Чл. 42       Изпити за определяне на срочна/годишна оценка се полагат от ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет. Ученик, чиито отсъствия са 25% от срочния хорариум (за 1 час седмично – 5 отсъствия, за 2 часа седмично – 9 отсъствия, за 3 часа седмично – 14 отсъствия, за 4 часа седмично – 18 отсъствия, за 5 часа седмично – 23 отсъствия, за 6 часа седмично – 27 отсъствия и т.н.) и няма необходимия брой текущи оценки, приключва срока/годината с изпит по предложение на съответния преподавател, с решение на ПС и заповед на директора, с която се определя редът за завършване на срока/годината за всеки отделен случай. Учителят представя писмен доклад до директора не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди срочния/годишен съвет.

Чл. 43       Не се полагат изпити за определяне на срочна оценка за учениците от начален етап на основно образование, обучавани в индивидуална или самостоятелна форма на обучение.

Чл. 44       Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в индивидуална и самостоятелна форма по график утвърден от директора на училището.

Раздел IV

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

А. За учениците по § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.

Чл. 45       (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

Чл. 46       (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

Чл. 47       (1) На учениците, завършили I клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с качествен показател за резултатите от обучението по всички учебни предмети.

(2)  Учениците от I клас, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, не повтарят класа.

(3)  За учениците по ал. 2, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

Чл. 48       (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

(2)  За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

(3)  В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.

Чл. 49       (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява със справка от електронния дневник, която се разпечатва при поискване.   

(3)  На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

Чл. 50       Учениците от I до IV клас могат да се преместват в друго училище по време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал.

Чл. 51       Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява със справка от електронния дневник, която се разпечатва при поискване.

Чл. 52       (1) Учениците, завършили успешно VII клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование.

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 /СОП/ от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VII клас, което им дава право да продължат обучението си в VIII клас и на професионално обучение.

Чл. 53       (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи  гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХI клас и на професионално обучение.

(3) Учениците по ал. 1 и 2, които се обучават и за придобиване на професионална квалификация, освен документа по ал. 1 и 2 получават и съответните документи, издадени при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 54       На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.

Чл. 55       (1) Учениците, успешно завършили ХII клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.

(3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Чл. 56       (1) Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка на СУЕЕ или друго училище.

(2) Преместване в друга паралелка на СУЕЕ се извършва по следния ред:

1. Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика до директора;

2. Директорът на училището до три работни дни предоставя на родителя/настойника и/или ученика отговор;

3. Ученикът се счита за преместен в друга паралелка на  училището от датата, посочена в заповедта на директора.

(3) Преместване от друго училище:

1. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в СУЕЕ:

1.1 Без класиране, ако за обявеното свободно място има един кандидат;

1.2 С класиране, ако за обявеното свободно място има повече от един кандидат, по критерии, като следва:

- Брат или сестра в училището (не се отнася за нов прием в първи клас);

- Общ успех от завършен клас за учениците I-IV клас;

- Успех от учебните предмети по чужд език, БЕЛ, математика за учениците V-VII клас;

- Среден годишен успех за учениците от пети до седми клас; при еднакви оценки от посочените учебни предмети;

- Местоживеене в близост до училището;

- Участия в състезания, доказано с документ.

1.3 При подаване на заявления за свободно място от IX до XII клас да се прилагат критерии в следния ред:

- Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;

- Среден успех от последната завършена учебна година.

Чл. 57       (1) При преместването си в началото на учебната година, учениците от I до VII клас включително не полагат приравнителни изпити.

(2) При преместване по време на учебната година и разлика в училищните учебни планове, учениците от V до VІІ клас включително, полагат изпити за определяне на срочна оценка.

Чл. 58       При преместването си учениците от VIII до XII клас включително полагат приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове.

Чл. 59       Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование, диплома за завършено средно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ, в случай че документът е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл. 60       Дубликати, служебни бележки, академични справки и други документи, които се издават по желание на ученик/родител (настойник), се изготвят в рамките на 5 /пет/ работни дни след подаване на молбата.

Б. За учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.

Чл. 61       (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата, профилираната подготовка има годишна оценка най-малко Среден (3).

(2)  Ученици, които имат годишна оценка Слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата, профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях на редовни и допълнителни сесии през учебната година.

(3)  Ученици, които имат оценка Слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата, профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(4)  Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити.

(5)  Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата, профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителни изпити.

Чл. 62       Изпитите за промяна годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за XII клас, и се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

Глава четвърта

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 63       Участници в образователния процес са учениците, учителите, другите педагогически специалисти в училището и родителите.

Чл. 64       (1) Участниците в образователния процес имат право:

1.    на информация за обучението в училището;

2.    на принос в научните и културните постижения на училището и да се ползват от тях;

3.    на защита, ако бъдат накърнени личното им достойнство и човешките им права;

4.    на приобщаване към националните традиции и културните ценности;

5.    на мнения и предложения пред директора по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;

6.    на защита от пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, увреждания, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;

7.    да подават оплакване до директора на училището, ако са подложени на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от учащ се.

(2)  Пряка дискриминация е всяко неблагоприятно третиране на лице на основата на гореспоменатите признаци.

(3)  Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на горепосочените признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика.

Чл. 65       Участниците в образователния процес са отговорни:

1. за дела и думи, нарушаващи правата и достойнството на другия;

2. за упражняване на тормоз, подбуждане към дискриминация, преследване и расова сегрегация. Лицата, съзнателно подпомагали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита от дискриминация;

3. за утвърждаване дух на разбирателство в отношенията между участниците в образователния процес;

4. за опазване материално-техническата база в училището.

Чл. 66       Участниците в образователния процес имат право на поощрения.

(1)  Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват със Заповед на директора с морални и материални награди, а дейността им се популяризира, за да получи обществено признание.

(2)  Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност, като наградите станат достояние на ученическия колектив чрез Заповед на директора на училището.

(3)  Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да учреди награди за учениците.

(4)  Могат да бъдат поощрявани с морални и материални награди както отделни ученици, така и паралелки, които спазват ПДУ, идват униформени на училище и са допуснали най-малък брой неизвинени отсъствия, както и паралелки с други положителни изяви.

Раздел II

УЧЕНИЦИ – права и задължения

Чл. 67       (1) Учениците имат следните права:

1.     да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2.     да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3.     да избират профила и да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

4.     да получават библиотечно-информационно обслужване;

5.     да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

6.     да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7.     да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;

8.     да участват в проектни дейности;

9.     да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

10.  чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

11.  да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

12.  да ползват организираното медицинско обслужване в рамките на училището по установения от кабинета ред.

13.  да посещават кабинета на педагогическия съветник в междучасията и извън учебното време. Това не може да става в учебните часове. Изключения се правят само по преценка на учителя или когато се налага кризисна интервенция по преценка на психолога.

14.  да посещават медицинския кабинет в междучасията и извън учебното време. Това не може да става в учебните часове. Изключения се правят само за неотложни случаи по преценка на учителя или на медицинското лице;

15. ученици с трайни или временни увреждания, които ползват помощни средства за придвижване (количка, патерици и др.), имат право на равен достъп до физическата среда в училище. На такива ученици се оказва съдействие от страна на ръководство, учители и ученици. Средството за предвижване се опазва от механични технически повреди.

(2)  Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище.

(3)  Учениците участват в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и санкциониране на ученици, включително с присъствието на родител при решаване на въпроси, засягащи техните права и интереси.

(4)  Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 68       (1) Ученикът има следните задължения:

(2)  да изпълнява нормите, определени от ЗПУО и училищния правилник;

(3)  да проявява уважение към педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в училището;

(4)  да съхранява авторитета на училището и училищната общност и да допринася за развитие на добрите традиции;

(5)  да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие спрямо тях;

(6)  Ученикът е длъжен да посещава редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест или други причини да уведомява класния ръководител. До 3 дни след отсъствието си да представи на класния ръководител извинителна бележка. В противен случай отсъствията се смятат за неизвинени. Отсъствията по болест се извиняват с медицинска бележка, заверена от медицинското лице в СУЕЕ и от родителя.

1.    Протоколи за освобождаване от занятия по ФВС /ЛКК/ се представят в канцеларията на училището заедно със заявление от родител. Директорът издава заповед за освобождаване от учебни часове по ФВС.

2.    Ученик с ЛКК или с медицинска бележка за освобождаване от занятия присъства в часовете по ФВС без да участва в спортните занимания.

(7)  Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1.    по медицински причини – след представяне на медицинския документ на училищните фелдшери за проверка на достоверността на същия и след потвърждение от родителя/настойника. Завереният от фелдшерите документ се предоставя на класния ръководител до три дни от явяването на ученика на училище.

2.    поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя/настойника;

3.    до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4.    до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(8)  След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/настойника, чрез бележника за комуникация или чрез системата за известяване на електронния дневник, като отбелязва сигнала и в дневника на класа (електронен раздел Бележки) и обсъжда с родителя/настойника възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

Чл. 69       (1) По време на учебен процес и училищни събития ученикът има задължение да е с училищното униформено облекло, което включва:

1. бяла риза и вратовръзка със знак на училището и суитшърт със знак на училището през есенно-зимния сезон;

2. тениска със знак на училището през пролетно-летния сезон;

(2) да е с прилично облекло, което включва:

1. за момичета: пола с дължина не по-къса от коляното от непрозрачна материя, дълъг панталон/джинси (не клин);

2. за момчета: дълъг панталон/джинси (не 3/4, 7/8).

3. цвят на панталоните и полите, както и на дрехи над ризата - черен, тъмно син, без щампи, кръпки и нарязвания (дори и да са фабрични).

(3) да са с игрално облекло в часовете по физическо възпитание и спорт, което включва тениска, но не униформената по ал. 1, т. 2, анцуг, спортни обувки;

Чл. 70       (1) Личната ученическа карта е задължителен документ за всички ученици. Ученикът е длъжен да носи личната си карта в училище и извън него.

(2)  Ученикът представя бележника си за кореспонденция на своите родителите и на педагогическите специалисти при поискване.

(3)  Учениците от начален етап влизат в училището през западния вход. Всички останали ученици влизат в сградата през централния вход.

(4)  При отсъствие на учител учениците не напускат класната стая, докато дежурният ученик не изясни чрез ресорния заместник-директор по УД с какво ще се занимават през този час.

Чл. 71       (1) Дежурството на учениците се определя по система от класния ръководител.

(2) Дежурният ученик е длъжен:

1.    да се грижи за почистване на дъската и осигуряване на нужните за часа пособия. Дежурните ученици следят за реда, докладват отсъстващите ученици на учителя в началото на часа и информират администрацията при отсъствие на учител;

2.    в началото на смяната да уведомява заместник-директора по учебната дейност и/или класния ръководител за установени повреди на материалната база.

Чл. 72       (1) Ученици от VIII, X, XI и XII клас полагат седмично дежурство по график, утвърден със заповед на директора.

(2) Дежурният клас е длъжен да осъществява контрол на входа на училището в началото на учебната смяна.

(3) Учениците от дежурния клас участват в поддържането на вътрешния ред на етажите.

Чл. 73       (1) Ученикът няма право:

1.    да отсъства от учебни занятия без уважителни причини и да посещава избирателно часовете, когато има документ за освобождаване от учебни занятия. Ученик с документ за извиняване на отсъствия за деня не се допуска до участие в учебния процес.

2.    Ученикът няма право да участва в хазартни игри, да употребява тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

3.    да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и престижа на училището;

4.    да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях;

5.    да създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

6.    да носи хладни и огнестрелни оръжия, както и други предмети, които застрашават живота и здравето на другите ученици;

7.    да ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебни часове и на училищни мероприятия без разрешение на учителя, като училището не носи отговорност за изгубени или откраднати на територията му лични технически и електронни средства, които нямат пряко отношение към образователния процес.

7.1. При злоупотреба с използване на електронно устройство в учебен час без разрешение на учител, ученикът уведомява родител за отнетото устройство.

7.2. Учителят предава за съхранение отнетото устройство в канцеларията на училището.

7.3. Устройството се връща на родител срещу подпис в документ “Предупреждение за отнето устройство”.

8.    да прави опити за измама при устни и писмени изпитвания

9.    да използва фалшиви медицински бележки и оправдателни документи;

10.  да руши и замърсява училищната собственост. Нанесените щети, установени от заместник-директор и/или класния ръководител, се възстановяват от нарушителите.

11.  Забранява се отваряне на прозорците в коридора, качване по прозорците, хвърляне на каквото и да е в коридора, мивките, тоалетните и през прозорците. Нарушителите се наказват по съответния ред по чл.199. от ЗПУО.

12.  Учениците нямат право да напускат училището по време на учебен час по никакъв повод без разрешението на директора и съгласието на родител.

13.  Тетрадките, моливниците и другите пособия, които учениците ползват в училище, трябва да отговарят на техните възрастови особености, да възпитават естетически вкус и да не провокират агресия.

(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО и в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина. Всяко конкретно нарушение се разглежда по съответния ред и се налага адекватно наказание по чл.199 от ЗПУО.

Раздел III

УЧЕНИЦИ – подкрепа за личностно развитие

Чл. 74       (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

(2) Училището разработва и прилага цялостни политики за:

1.    подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

2.    изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование;

3.    утвърждаване на позитивна дисциплина;

4.    развитие на училищната общност.

Чл. 75       (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от комисия съставена от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по следния ред:

1.    В началото на учебната година, комисия, определена със заповед на директора на гимназията, която включва по един представител на педагогическия съвет, на обществения съвет, на настоятелството и на ученическото самоуправление, разработва и обсъжда проект на етичен кодекс, който се представя за обсъждане и приемане от педагогическия съвет на училището.

2.    Председател на комисията е заместник-директор по учебната дейност.

3.    На заседанието на ПС могат да присъстват представителите на обществения съвет, на настоятелството и на ученическото самоуправление.

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на гимназията.

Чл. 76        (1) На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие.

(2)  Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

(3)  За реализиране на подкрепата в училището работят педагогически съветници.

Чл. 77       Подкрепата за личностното развитие включва:

1.     екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2.     допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;

3.     консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

4.     консултации по учебни предмети;

5.     кариерно ориентиране на учениците;

6.     занимания по интереси;

7.     библиотечно-информационно обслужване;

8.     грижа за здравето;

9.     поощряване с морални и материални награди;

10.  дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

11.  ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

Чл. 78       Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

Чл. 79       (1) Допълнителната подкрепа се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.

(2) Екипът за допълнителна подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за всеки отделен случай.

(3) Екипът за допълнителна подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с Регионалния център за подкрепа за процеса на приобщаващото образование.

Чл. 80       Екипът за допълнителна подкрепа за личностно развитие в училището:

1.    идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

2.    извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;

3.    изготвя и реализира план за подкрепа;

4.    извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

5.    изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 81       (1) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение по програми, изготвени от педагогическите съветници и гласувани от ПС:

1.     Програма за превенция на ранното напускане на училище

2.     Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

(2) Училищната политика по превенция на тормоза и насилието включва:

1.    изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;

2.    разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

3.    партньорство с родителите;

4.    дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл. 82       (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от детската  градина  и  от  училището  и може  да включват:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1-7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Раздел ІV

УЧЕНИЦИ – санкции

Чл. 83       За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в ПДУ, и след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1.    забележка;

2.    преместване в друга паралелка в същото училище;

3.    предупреждение за преместване в друго училище;

4.    преместване в друго училище;

5.    преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

Чл. 84       (1) Ученик  се наказва със “забележка” по реда на  чл. 199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, като се отчитат причините и обстоятелствата за извършване на нарушението за:

1.     допуснал 5 неизвинени отсъствия;

2.     отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете;

3.     умишлено увреждане на училищното имущество;

4.     употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището;

5.     създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;

6.     неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

7.     повече от 5 пъти неспазване изискванията за посещаване на учебните занятия с униформено облекло по чл. 74, ал. 5;

8.     нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и съученици, отразено чрез вписани 5 забележки от учителя в дневника на класа.

(2)  Ученик се наказва с “преместване в друга паралелка на училището”, ако това е възможно по смисъла на чл.199, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, като се отчитат причините и обстоятелствата за извършване на нарушението за:

1.     допуснал 7 неизвинени отсъствия;

2.     системно нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и съученици, отразено чрез вписани 7 забележки от учителя в дневника на класа.

3.     Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, при наличие на разлики в учебния план на паралелките.

(3)  Ученик се наказва с “предупреждение за преместване в друго училище” по смисъла на чл.199, ал.1, т. 3 от ЗПУО, като се отчитат причините и обстоятелствата за извършване на нарушението за:

1.     допуснал 10 неизвинени отсъствия;

2.     установена непоносимост към проявите му в клас, противоречащи на нормите на прилично поведение, получавал е забележка и родителите редовно са уведомявани за поведението му;

3.     отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището;

4.     умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебните часове и реда в сградата и района на училището;

5.     влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на наркотични средства;

6.     организиране на колективни бягства от учебни часове;

7.     доказано фалшифициране на училищна документация;

8.     предизвикване на конфликти и поведение, уронващи честта и достойнството на преподаватели и други лица в училището;

9.     системно нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и съученици, отразено чрез вписани 10 забележки от учителя в дневника на класа.

(4) Ученик, се наказва с “преместване в друго училище” по смисъла на чл. 199, ал. 1, т. 4 от ЗПУО за

1.     допуснати 15 неизвинени отсъствия за учебната година;

2.     умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището;

3.     уронване престижа, авторитета и доброто име на училището;

4.     унижаване личното достойнство на съучениците си и упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

(5) Ученик, навършил 16 годишна се наказва с “преместване в самостоятелна форма на обучение” по смисъла на чл.199, ал.1, т. 5 от ЗПУО за:

1.     допуснати  15 и повече неизвинени отсъствия;

2.     нарушаване на човешките права на съученик, учител или училищен персонал;

3.     тенденциозно отсъствие от учебни занятия;

4.     уличаване на ученика в кражба;

5.     разпространение на наркотици в района на училището - при доказване по неоспорим начин;

6.     участие в хазартни игри, тютюнопушене, употреба на наркотични средства и алкохол по време на учебни занятия и извънкласни дейности;

7.     системно и умишлено предизвикване на конфликти и ситуации, с които се нарушава нормалният учебно-възпитателен процес в учебни часове и реда в сградата и в района на училището;

8.     физическо посегателство над учител, служител или ученик;

9.     системно създаване на конфликти, с които се пречи на преподавателя да изпълнява служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на достойнството и злепоставяне на преподавателя;

10.   хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището; посегателство и рушене на материалната база на училището; уронване престижа, авторитета и доброто име на училището;

11.  за системно нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и съученици, отразено чрез вписани 15 забележки от учителя в дневника на класа;

12.  унижаване личното достойнство на съучениците и упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически, полови и сексуални различия.

Чл. 85       (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(2) В случаите, когато ученикът е отстранен по ал.1, той няма право да напуска територията на училището и стои непосредствено до вратата на учебната стая, в която се провежда учебният час. В електронния дневник за ученика се добавя отзив “Забележка” с описание на обстоятелствата.

Чл. 86       Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, той бива отстранен от час. В електронния дневник за ученика се добавя отзив “Забележка” с описание на обстоятелствата. Същото се отнася и за униформеното облекло в часовете по физическо възпитание и спорт.

Чл. 87       Когато състоянието на ученика не позволява той да участва в учебния процес, поради употреба на алкохол, наркотични вещества и др., той се отстранява от учебните часове. Ученикът се изпраща с придружител до медицинския кабинет и се уведомяват родителя и ръководството на училището. Класният ръководител предлага налагане на санкция по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО.

Чл. 88       (1) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2)  Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО, както и санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(3)  Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

(4)  Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 89       (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1. от ЗПУО.

(2)  Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 90       (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 91       Санкцията "забележка" се налага при спазване на следния ред:

1.     Директорът определя със заповед докладчик;

2.     Длъжностното лице по т. 1 изготвя доклад, в който описва обстоятелствата, свързани с нарушението на ПДУ;

3.     Класният ръководител/учител уведомява родител/настойник с писмо за среща за изслушване на ученика в тяхно присъствие. На срещата се води протокол от изслушването;

4.     Директорът издава заповед за налагане на наказание и я връчва срещу подпис/с препоръчана поща на родител/настойник в 3-дневен срок от издаването ѝ;

5.     Заповедта влиза в сила след 14 дни от връчването ѝ;

6.     Наложената санкция се отразява в електронния дневник, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

Чл. 92       (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗПУО - „предупреждение за преместване в друго училище", „преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение":

1.    Директорът уведомява родителите и Дирекция “СП” Отдел “Закрила на детето”.

2.    Санкциите се налагат със заповед на директора по предложение на ПС.

3.    Наложените санкции се вписват в бележника за кореспонденция на ученика и в раздел „Санкции" в електронния дневник на класа и в личния картон на ученика.

(2)  В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3)  Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогически съветник.

(4)  Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

(5)  Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

Чл. 93       (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 203 от ЗПУО.

(2)  В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането ѝ.

(3)  Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на РУО.

(4)  Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред – пред началника на РУО – Русе, по съдебен ред – пред Административен съд – Русе в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс

(5)  Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 94       Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на Регионалното управление на образованието – Русе

Чл. 95       (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 62, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр.: 86, от 27.10.2017 г.), класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

Чл. 96       Ученик, на когото е наложена санкция с решение на педагогическия съвет, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

Чл. 97       (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2)  По желание на ученика след заличаване на санкцията "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3)  Налагането на санкциите и заличаването им се отбелязва в електронния дневник на класа и в личния картон на ученика.

 

Раздел V

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 98       Педагогическите специалисти имат следните права:

1.    да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2.    да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

3.    да бъдат поощрявани и награждавани

4.    да дават мнения и да правят предложения за развитие на училището до административните органи в системата на народната просвета;

5.    да получават информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, РУО, от МОН и от други институции;

6.    свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес, като активно използват интерактивни методи за преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

7.    да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

8.    да повишават образованието и професионалната си квалификация;

9.    да бъдат защитени от училището, при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права.

Чл. 99       Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2.    да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3.    да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4.    да опазват личната информация на възпитаниците на училището и техните семейства и да следят тя да се ползва само и единствено в техен интерес, във връзка и по повод изпълнение на морални и служебни ангажименти. Разкриването на поверителна информация за детето и личния живот на семейството може да става само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

5.    да поддържат и повишават ежегодно професионалната си квалификация.

6.    да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на статуса им на педагогически специалисти и на добрите нрави. Външният вид да бъде естетичен и съобразен с официално-деловата обстановка в училищната институция. Той не трябва да съдържа символи, натрапчиво внушаващи религиозни и политически идеи.

7. При изпълнение на служебните си задължения всеки педагогически специалист, работещ в СУЕЕ, носи отличителен знак - бадж с логото на училището (чл. 116), данни за имената и длъжността си.

 8. При водене на телефонни разговори, свързани с учебния процес, педагогическите специалисти се идентифицират чрез собствено и фамилно име и името на училището.

9. Педагогическите специалисти са задължени да водят служебна кореспонденция само от електронна поща с домейна на училището @souee.bg, както и да я предоставят при нужда на родители, институции и други служебни лица.

Чл. 100    (1) Учителските длъжности са:

-      учител

-      старши учител

-      главен учител

(2) Длъжностите „учител, „старши учител" и „главен учител" имат функции, определени в НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в длъжностните характеристики за съответната длъжност.

Чл. 101    Учителите - наставници изпълняват своите функции, определени в НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 102     (1) Учителят е длъжен:

1.    да се явява на работа навреме и да бъде на работното си място да края на работното време;

2.    да изпълнява законните нареждания на директора и да бъде лоялен към работодателя си;

3.    да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

4.    да работи в съответствие с Етичния кодекс на учителя от СУЕЕ;

5.    да работи за преодоляване отрицателните стереотипи към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и по отношение на лицата с увреждания;

6.    да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

7.    да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език" и „майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата и учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно- езиковите норми;

8.    да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник, с оглед недопускане на свободни часове;

9.    да участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения ;

10.  да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на образованието;

11.  да участва в класирането на проектите на учебници по съответния предмет и да избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет от съответната образователна степен или етап;

12.  да освобождава учениците веднага след завършване на учебния час;

13.  да води и съхранява учебната документация, с която работи, съгласно правилата установени с Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование: дневник, лични дела, главна книга, ученически книжки; да се разписва лично в дневника на класа в началото на учебния час, да нанася отсъствията и закъсненията и да вписва фамилията си и темата на урока за часа в дневника на класа.

14.  да вписва бележки по поведението на учениците, нарушения на задълженията им  по ПДУ, № и дата на заповедта за преместване в индивидуална/ самостоятелна ф-ма на обучение и др. в дневника на класа;

15.  да уведомява директора най-малко 3 дни предварително, когато организира извънкласна дейност с учениците;

16.  да насочва учениците към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

17.  да провежда индивидуални срещи с родителите в приемно време, уредено с график, или в друго, удобно за двете страни време.

(2) Неизпълнението на изброените по-горе задължения представлява нарушение на трудовата дисциплина, за което се носи дисциплинарна отговорност по условията и реда на Кодекса на труда.

Чл. 103    Учител, който е класен ръководител / учител на група за ЦОУД, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на училищната дисциплина, за интегрирането им в училищната среда;

2 да формира умения за работа в екип и за изграждане на позитивен климат, като поощрява уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда;

3.    да подкрепя ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:

а)    план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други;

б)    правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците;

4.    да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с учениците от паралелката, както и с останалите класни ръководители;

5.    да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в ЗПУО и в този правилник, както и да осигури изпълнението решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят за поверената му паралелка;

6.    да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

7.    да контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците в поверената му паралелка

7.1. След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/настойника и обсъжда с него и с училищния психолог възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

7.2. Класният ръководител обработва отсъствията на учениците за предходния месец не по-късно от 3-то число на настоящия.

8.    да спазва изискванията за водене и съхранение на документите на групата или паралелката, да съхранява извинителните бележки, заявленията от родителите, декларации, план за часа на класа, в класьор с документация на класния ръководител и строго да следи за броя на разрешените отсъствия по семейни причини, извинени от него и от директора на училището.

9.    да провежда час на класа съгласно Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 (рамкови изисквания при организиране часа на класа) на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

10.  да вписва хронологично в дневниците на V – XII клас:

10.1. информация за взаимодействие с родителите – срещи, разговори, консултации и др.

10.2. индивидуална работа с ученици;

10.3. индивидуална работа с педагогически съветник, заместник-директори, директор във връзка с работата или поведението на ученика;

11.  При напускане или преминаване на ученик в друго училище, да изисква от него бележка, че не дължи библиотечни материали, заверена от библиотекаря на училището.

12.  да уведомява домакина на училището за нанесените повреди на материалната база в стаята на поверения му клас и проследява възстановяването на щетите при установена вина;

14.  да организира и провежда родителски срещи, както следва:

14.1. Последната седмица на септември с дневен ред за I, V, VIII клас :

а) Запознаване с класния ръководител и екипа от учители, който ще преподава в този клас (визитка) Представяне на родителите и техните деца.

б) Запознаване с училищни документи – правилника за дейността на училището, училищния учебен план, избраните учебници за обучение, възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите, възможности за целодневно обучение, възможности за обща и допълнителна подкрепа, други.

в) Избор на родителски актив.

г) Застраховка – „Злополука – учащи се” – избор на оферта.

д) Планиране на съвместните дейности на класа.

е) Попълване на декларация, че са запознати с ПДУ в частта „Училищна униформа”, забрана за ползване на мобилен телефон по време на учебен час и др.

ж) Предоставяне на актуален телефон за връзка.

14.2. Последната седмица на септември с дневен ред за всички останали класове без I, V, VIII клас:

а) Представяне на актуализирани училищни документи – ПДУ, ПрБУВОТ, Училищен учебен план.

б) Избор на нов родителски актив.

в) Застраховка – „Злополука – учащи се” – избор на оферта.

г) Планиране на съвместните дейности на класа.

14.3. Февруари - с дневен ред за всички класове:

а) Приключване на I учебен срок – успех; коментар на отсъствията; проблеми в класа и предприети мерки за тяхното преодоляване; индивидуална работа с ученици и др.

б) Казуси – обсъждане на проблеми, поставени от родители – регламент – 3 минути изказвания; проблемите в синтезирано изложение да се доведат до знанието на ръководството на училището след срещата.

14.4. Март – за 7 клас – държавен план - прием, НВО

14.5. Април – за 12 клас – ДЗИ, абитуриентска вечер, дипломи

14.6. Май – за 4 клас – НВО, особености на прехода към прогимназиален етап на обучение

14.7. По избор – за всички класове – Класно събитие (планирано в началото на учебната година, съобразно желанията на родители и ученици)

14.8. Срещи с класния ръководител – всички класове - съгласно утвърдения от директора на училището график за консултации с родители и ученици – срещи след 17:30 часа.

14.9. Всеки втори вторник на м. Октомври – цялото училище – Европейски ден на родителите и училището – Ден на отворените врати

Чл. 104    Учителите на групите за ЦОУД носят отговорност за ученика до вземането му от родителя след края на учебния ден.

Чл. 105    Учителят няма право:

1.    да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;

2.    да проявява дискриминация и необективност при оценяването на знанията и поведението на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, имуществена, социална или политическа основа;

3.    да налага на учениците идеологически и религиозни доктрини;

4.    да прилага форми на физическо или психическо насилие върху ученика;

5.    да ползва мобилен телефон по време на час;

6.    да внася и да употребява наркотици и алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици;

7.    да внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност за живота и здравето на учениците и служителите на СУЕЕ

8.    да огласява информация, обсъждана на ПС и да отказва изпълнение на решения на ПС, с които не е съгласен.

Чл. 106    (1) Задължения на дежурния учител:

1. Дежурствата по вход и по коридор се изпълняват по график, утвърден от директора на училището.

2.    Дежурният учител по вход посреща учениците в началото на учебните занятия и следи за спазване на униформеното облекло.

(2)  Дежурният учител по коридор следи за спазване на дисциплина по етажите.

Раздел VI

РОДИТЕЛИ (НАСТОЙНИЦИ)

Чл. 107    Училището осъществява процеса на обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл. 108    Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез:

1.    индивидуални консултации;

2.    родителски срещи;

3.    индивидуални ежеседмични консултации /по график/;

4.    среща - всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика я прави необходимо;

5.    бележника за кореспонденция;

6.   системата за известяване на електронния дневник.

Чл. 109    Родителите имат следните права:

1.    да се запознаят с училищния учебен план;

2.    да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

3.    да получават периодично информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на училищната дисциплина, умението им за общуване и интегрирането им в училищната среда;

4.    да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището, да избират и да бъдат избирани в Училищното настоятелство и в Обществения съвет;

5.    да бъдат консултирани от специалисти от център за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 110    Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище. Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно образование, се наказват с глоби по смисъла на чл. 347, ал. 1, 2, 3, 4 от административнонаказателните разпоредби на ЗПУО след подадена информация от директора на училището до кмета на Община Русе;

2.    да проявяват уважение към педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в училището;

3.    да подписват декларация за съгласие/несъгласие за публикуване в сайта на училището и в печатни издания на снимки с детето им от участия в училищни мероприятия и декларация за съгласие/несъгласие за взаимодействие с училищните педагогически съветници.

4.    да подписват декларация за режима на водене и прибиране на децата си за и от учебни занятия.

5.    да уведомяват класния ръководител за предстоящото отсъствие на ученика предварително или в същия ден;

6.    да се запознаят срещу подпис с Правилника дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на учениците;

7.    да не допускат явяването на ученика в училище и на училищни мероприятия без униформа и във вид, който не съответства на положението му на ученик и на добрите нрави;

8.    да се осведомяват редовно за успеха и развитието на детето си, за спазване на училищната дисциплина, за уменията му за общуване и интегрирането му в училищната среда;

9.    да подписват ежеседмично новонанесената информация в бележника за кореспонденция;

10.  да присъстват на родителските срещи и консултации;

11.  да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител, преподаващите учители или директора;

12.  да представят три дни предварително и лично на класния ръководител заявленията за отсъствие на ученика по семейни причини, адресирани до класния ръководител или до директора;

Глава пета

РИТУАЛИ И СИМВОЛИ

Чл. 111    (1) Знаменна група за знамето на Република България

1. избор на групата става от Ученическия съвет

2. за всяка церемония може да се отличава различна знаменна група, удостоена за постигнати резултати в учебната, културно-масовата и спортната дейност.

(2) Знаменна група за знамето на училището:

1. знаменната група се избира от Ученическия съвет;

2. смяната на знаменната група става при изпращане на абитуриентите.

(3) Униформа на знаменните групи:

1. бяла риза;

2. черен панталон, черна пола, черни обувки;

3. трикольорна лента, бели ръкавици;

(4) Посрещането на знамето на училището става с химн и пеене от всички ученици.

(5) Имената на учениците, участвали в знаменни групи, се вписват в летописната книга на училището.

Чл. 112    Издигането на националния флаг е с изпълнение на химна на Република България и пеене от всички ученици.

Чл. 113    Мястото на провеждане на ритуалите е в зависимост от сценария на съответното тържество.

Чл. 114    Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден.

Чл. 115    Утвърден символ на училището е училищното лого, изобразено от три преплетени елипсовидни атомни орбити, с вписани флагове, символизиращи езиците, които се изучават в училището, в центъра на композицията слънце и стилизирана разтворена книга.

Чл. 116    В часа на класа се обсъждат ритуалите и символите в училище.

Глава шеста

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 117    В коридорите и класните стаи на училището не се допуска влизането на родители и външни лица.

Чл. 118    Учениците от начален етап влизат в училището през западния вход. Всички останали ученици влизат в сградата през централния вход.

Чл. 119    Родителите на учениците от начален етап посрещат децата си пред западния вход на училището.

Чл. 120    Влизането и паркирането на моторни превозни средства на територията на СУЕЕ е забранено, с изключение на тези, осигуряващи условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с които училището в договорни отношения.

Чл. 121    Моторните превозни средства да се допускат от длъжностните лица на учебното заведение на територията на училището единствено за паркиране и товаро-разтоварна дейност. Същите да не възпрепятстват с шум провеждането на учебния процес.

Чл. 122    Педагогическият и непедагогически състав, учениците, както и всички външни лица на територията на СУЕЕ са подчиними на правилата и реда, определени от директора на учебното заведение.

Глава седма

РЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧАСОВЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

Чл. 123    Учениците имат право да бъдат освободени от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, за да се предпазят от медицински състояния и/или усложнения, за които е противопоказно упражняването на такъв тип физическа активност. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се определят с различни документи в зависимост от здравословното състояние и необходимостта от предпазване от натоварване.

Чл. 124    Видът на заболяването и заключението за освобождаване се определят с:

1. медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар със срок за "допускане" или "не допускане" да се упражнява спортна дейност. При наличие на медицински документ за краткосрочно недопускане за упражняване на спортна дейност присъствието на ученика следва да се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт.

2. протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на заболяването (специализирана ЛКК) се освобождава ученик с необходимост от по-продължително или пълно освобождаване за цялата учебна година.

3. решение на Трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) в случаите, когато с това решение е определена степента на намалената възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст.

Чл. 125    За да бъде освободен ученик от часовете по физическо възпитание и спорт, трябва да представи на директора на училището заявление с приложен медицински документ по чл. 128, т.1-3.

Чл. 126    Когато ученикът, който трябва да бъде освободен от часовете по физическо възпитание и спорт, е на възраст до 14 г., заявлението по чл. 129 се подава от единия от родителите (настойниците). Учениците на възраст от 14 до 18 г. могат и сами да подадат заявление, но със знанието и съгласието на техните родители (настойници), които удостоверяват това със съгласувателен подпис в самото заявление.

Чл. 127    Преди да бъде депозирано заявлението до директора, медицинският документ по чл. 128 се представя на училищните фелдшери за проверка на неговата достоверност.

Чл. 128    Освободените от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ присъстват в часовете, без да вземат участие.

Чл. 129    Директорът предоставя заповедта за освобождаване на ученик от часовете по физическо възпитание и спорт на учителя по учебния предмет и на класния ръководител на ученика.

Чл. 130    В случаите, когато ученици са освободени по здравословни причини от физическо възпитание и спорт, в задължителната училищна документация следва да се записва текст „освободен“.

Глава осма

СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, съгласно изискванията на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 131    Дейностите за превенция на ниво клас включват:

1. Учениците в клас и учителят създават правила за поведение на класа.

2. Класният ръководител осъществява обучителни дейности с класа, като прилага всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, като се използват възможностите на учебната програма, вкл. теми от глобалното, гражданското, екологичното, здравното, интеркултурното образование, часа на класа, различни извънкласни и извънучилищни дейности.

3. Класните ръководители провеждат тематични родителски срещи за запознаване с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, планиране на конкретни дейности по превенция на тормоза на ниво клас, планиране на конкретни дейности за реализиране на партньорство с родители.

Чл. 132    Дейностите по интервенция на ниво институция задължително се включват в Годишния план за дейността на СУЕЕ и се приемат на първия педагогически съвет за учебната година.

 

Глава девета

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Чл. 133    На основание чл. 208, ал.3 от ЗПУО училището използва  Електронен дневник като средство за връзка със семейството.

Чл. 134    (1) Информацията за оценки, отсъствия, отзиви е ежедневна.

(2) 1. Оценки, отзиви и отсъствия на ученици се вписват от учителите в електронния дневник по време на учебен час или непосредствено след провеждането му.

2. При невъзможност това да се случи в рамките на часа или веднага след него, оценките, отзивите и отсъствията следва да се впишат не по-късно от 24 астрономически чàса от часовете, за които се отнасят.

3. Оценките от контролни и класни работи се въвеждат до две учебни седмици след провеждането им и при съобразяване на т. 1 и 2.

4. Ограничава се времето за внасянето на оценки, отзиви и отсъствия в електронния дневник в часовия диапазон – от 7:30 ч. до 20:30 ч. и при съобразяване на т. 1. и т .2.

Чл. 135    Родителите, които имат регистрация в електронния дневник получават информация в реално време.

Чл. 136    На родители, които нямат регистрация, веднъж месечно се предоставя информация на хартиен носител след предварително внесено заявление от тяхна страна.

Чл. 137    Документ за легитимация на ученика съгласно чл.172, ал.1, т.7. от ЗПУО – ученическа лична карта.

Чл. 138    (1) Учителите и учениците са длъжни да качат портретни снимки в профилите си в електронния дневник.

(2) Видът на снимките да отговаря на изискванията за снимка на официален документ и актуална възраст.

(3) Снимки, качени в ученическите профили, се одобряват от класен ръководител, преди да се визуализират.

 

Глава десета

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

 

Чл. 139          Мерки за дистанция между учениците от различните паралелки, като за целта съответно:

(1) В класни стаи и за организация на учебния процес:

1. учениците да се обучават в определените им класни стаи. По изключение се използват кабинетите по ИКТ, ХОО и Физика и астрономия, БЗО;

2. да се провеждат максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;

3. да се разположат местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо;

4. да се осигури физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.

(2) Коридори и стълбища

1. да се организира еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите чрез цветова маркировка за посоката на движение на учениците;

2. да се регулира влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция, като влизането на учениците да се осъществява в определен часови интервал от време от дежурен екип учители и ученици, съгласно утвърден от директора на училището график.

(3) Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения:

1. учениците да не се струпват в санитарните помещения;

2. да не влизат повече от трима ученици в посочените.

(4) Входове и изходи в СУЕЕ при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.

(5) Храненето на учениците да се осъществява

1.на учебната маса, която ползва ученикът. След приключване на храненето същата се почиства;

2. в училищния двор.

(6) Училищен двор

1. Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден.

2. Допускат се придружители на деца със СОП в училище при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

3. Да се провеждат повече занятия на открито, когато е възможно.

(7) Комуникация. Учителска стая

1. Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост;

2. Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация;

3. Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;

4. Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

(8) Физкултурен салон

1. Физкултурният салон се използва само когато не е възможно провеждане на часовете на открито;

2. Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

3. Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, при спазване на дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя.

(9) Библиотека – регулиране на достъпа на не повече от двама ученици с цел осигуряване на дистанция от 1,5 м.

(10) Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ да се приемат един път седмично от определено длъжностно лице.

Чл. 140          (1) Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, освен при следните изключения:

1. В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

2. За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

3. За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

4. За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;

5. В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;

6. В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

(2) Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

Чл. 141          Учебните стаи да се проветряват по време на учебен час и през всяко междучасие.

Чл. 142          Осъществяване на занимания по интереси:

(1) Ученици от различни паралелки не контактуват помежду си

(2) При необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и с ученици от други училища се спазва разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

(3) При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, да се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Чл. 143          Прилагане от учителите възпитателни мерки, както следва:

(1) Учителите провеждат периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19, с цел:

(2) Учителите напомнят на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

(3) Учителите напомнят на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

(4) Учителите дават личен пример на учениците.

(5) Класните ръководители поставят на видно място – в коридори, класни стаи, тоалетни – информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Чл. 144          При съмнение или случай на COVID-19 в училище, се изпълняват Задължителните здравни протоколи за поведение, разпоредени от МЗ и МОН.

Чл. 145          (1) Преминаване към обучение в електронна среда да се осъществява съгласно Протокол на МЗ и съгласно Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние, които включват:

1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.

2. Осигуряване на електронни профили на учениците с домейна на училището от типа uchenik@souee.bg.

3. Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:

а) Използване на единна платформа за онлайн обучение за цялото училище – Google Classroom и офис инструменти, включени в Google Workspace – Drive (неограничено пространство за съхранение), Docs (текстови документи – document, електронни таблици – sheets, презентации – presentation, анкети, тестове, събиране на информация – forms), Sites (система за създаване на уеб сайтове), Meet (видео-конферентна връзка за провеждане на синхронно онлайн обучение или живи дискусии), Jamboard (виртуална бяла дъска), имейл.

(б) Използване на възможностите платформата на Школо за комуникация в паралелката.

4. Учителите използват служебни създадени електронни профили, съгласно чл. 99, т. 9 от настоящия правилник

5. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

а) Синхронно обучение в електронна среда от разстояние (поставят се отсъствия и оценки)

б) Асинхронно обучение в електронна среда от разстояние (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)

6. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на обучение в електронна среда от разстояние и на Организационен екип

7. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина

8. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват обучение в електронна среда (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители)

Чл. 146          Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО.

Чл. 147          Осъществяване съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия  чрез консултации и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, присъствено и/или в електронна среда от дистанция и да се оказва психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

Чл. 148       Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация в училище, чрез:

1. Обсъждане в педагогическия колектив и надлежно информиране на родителите.

2. Познаване на правила и протоколи за поведение и прилагането им.

3. Оказване на подкрепа при затруднения.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът на СУЕЕ е разработен на основата на ЗПУО и на базата на подзаконови нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

§ 2. Предложения за изменения и допълнения на Правилника могат да правят директорът, заместник-директорите, преподавателите, председателят на УС. Предложенията се разглеждат от педагогическия съвет и след приемането им се утвърждават със заповед на директора на училището.

§ 3. Класните ръководители в часа на класа запознават учениците с разпоредбите на Правилника, а родителите – на първата родителска среща.

§ 4. При съществени промени на законови и подзаконови нормативни актове за системата в системата на предучилищното и училищното образование, настоящият Правилник подлежи на актуализация.

§ 5. За неуредени в този правилник въпроси се прилагат нормите на ЗПУО и други нормативни актове, действащи в страната.

§ 6. Правилникът за дейността на СУЕЕ влиза в сила от деня на приемането му.

§ 7. Копия от Правилника се съхраняват на хартиен носител в учителската стая на училището и библиотеката, в училищната електронна информационна система – киоск и в сайта на СУЕЕ – www.souee.bg.

§ 8. Правилникът е приет на заседание на ПС, с протокол № №11/10.09.2020 г.