Директор
Добромира Николова
тел.: (082) 84 17 79 / вътр.: 105

Човешки ресурси, ЗАС
Анелия Георгиева

Анелия Димитрова
тел.: (082) 84 17 80 / вътр.: 106

Счетоводство

Зорница Живкова - гл. счетоводител
Милена Бакалова -
счетоводител
тел.: (082) 84 17 81 / вътр.: 110

Заместник-директор
Биляна Илиева
тел.: (082) 84 59 74 / вътр.: 107
Заместник-директор
Елка Симеонова
тел.: (082) 84 17 80 / вътр.: 114
Заместник-директор
Милен Иванов
тел.: (082) 84 59 74 / вътр.: 111
Ресурсен кабинет
тел.: (082) 84 59 74 / вътр.: 108

Библиотека
Даниела Керчева -
библиотекар

Светлана Ганева - техн. изпълнител
тел.: (082) 84 17 78 / вътр.: 113

Ръководител направление ИКТ

Петър Петров

тел.: (082) 84 17 80 / вътр.: 116

Педагогически съветник

Цвета Балтакова
тел.: (082) 84 17 78 / вътр.: 1
09

Координатор
Светлана Атанасова
тел.: (082) 84 17 78 / вътр.: 115

Касиеромакин

Марина Кръстева
тел.: (082) 84 17 78 / вътр.: 103